Demowijzer
Rijksoverheid
Varies with device Varies with device
De Demowijzer toont ontwikkelingen in de bevolkingsomvang en daarmee samenhangende maatschappelijke effecten voor Nederlandse regio's, gemeenten, wijken en buurten. Het gaat daarbij om ontwikkelingen op de woningmarkt, beschikbaarheid werk en investeringen van bedrijven, inkomen,(jeugd)werkloosheid en bijstand, voorzieningen voor scholing en zorg, winkels, sociale samenhang en leefbaarheid.

De informatie in de Demowijzer kan dienen als basis voor een gesprek met, tussen en binnen regio's. De Demowijzer verschaft daarbij niet alleen informatie over de huidige stand van zaken, maar ook over de ontwikkeling zoals die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Voor de bevolkingontwikkeling is ook een prognose tot 2040 opgenomen. Op basis daarvan kan een beredeneerde inschatting gemaakt worden voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen in alle Nederlandse regio's.

De Demowijzer is ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het Actieplan Bevolkingsdaling.

Demo Guide shows trends in population size and related social effects for Dutch regions, municipalities, districts and neighborhoods. These include developments in the housing market, availability of work and business investment, income, (youth) unemployment and social assistance, facilities for education and health care, shopping, social cohesion and quality of life.

The information in the Demo Guide can serve as a basis for discussion with, between and within regions. Demo Guide not only information about the current state of affairs, but also about the development as it happened. In recent years thereby provides Population trends is also included a forecast to 2040. On this basis can be a reasoned estimate made for possible future developments in all Dutch regions.

Demo Guide was developed by the Ministry of the Interior and Kingdom Relations in the context of the Population Decline Action Plan.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less