Kinh lăng nghiêm-Tuyên Hóa
TOD Group
1.1 0.2mb
[Không quản cáo]
Kính đảnh lễ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA
MỤC LỤC

Trì chú Lăng Nghiêm điều quan trọng nhất là phải nghiêm trì giới luật

Con Cháu Của Ma Vương

Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?

Kinh Lăng Nghiêm: Ðại Biểu Của Chánh Pháp

Khai tuệ có Lăng Nghiêm

Trung Thiên Trúc Sa Môn Bát Lặc Mật Ðế dịch

Thấm Nhuần Nghĩa Lý Kinh Ðiển

Kinh Lăng Nghiêm Tuyệt Ðối Là Bộ Chơn Kinh

Trì Chú Trước Tiên Phải Chánh Tâm Thành Ý

Quy Mạng Chú Lăng Nghiêm Trên Ðảnh Phật

Nâng Cao Tiêu Chuẩn Hàng Tăng Sĩ, Tích Cực Xiển Dương Kinh Lăng Nghiêm

Bốn Ðiều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh Chân Thật, Bất Hư

Năm Mươi Thứ Ấm Ma Trong Kinh Lăng Nghiêm

Lăng Nghiêm Ðại Ðịnh Trì chú Lăng Nghiêm điều quan trọng nhất là phải nghiêm trì giới luật

Con Cháu Của Ma Vương

Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng?

Kinh Lăng Nghiêm: Ðại Biểu Của Chánh Pháp

Khai tuệ có Lăng Nghiêm

Trung Thiên Trúc Sa Môn Bát Lặc Mật Ðế dịch

Thấm Nhuần Nghĩa Lý Kinh Ðiển

Kinh Lăng Nghiêm Tuyệt Ðối Là Bộ Chơn Kinh

Trì Chú Trước Tiên Phải Chánh Tâm Thành Ý

Quy Mạng Chú Lăng Nghiêm Trên Ðảnh Phật

Nâng Cao Tiêu Chuẩn Hàng Tăng Sĩ, Tích Cực Xiển Dương Kinh Lăng Nghiêm

Bốn Ðiều Răn Dạy Về Tánh Thanh Tịnh Chân Thật, Bất Hư

Năm Mươi Thứ Ấm Ma Trong Kinh Lăng Nghiêm

Lăng Nghiêm Ðại Ðịnh

http://www.dharmasite.net/vekinhvachuTLN.htm

[No advertisement]
Bowed respectfully Venerable Master Hsuan Hua
Table of Contents

Tri Shurangama Mantra is the most important thing to strict precepts

Mara's descendants

Shurangama Sutra Tao Wei Chang?

Shurangama: representatives of Dharma

Mining Property has Surangama

Thien Truc Trung Bat Samana lost to translate

Imbued with meaning of the scriptures

Absolute Shurangama deselect Business

Chief uncle must first Tri Thanh Tam Italy

Network Regulation on behalf Shurangama Mantra Buddha

Advanced Standards Bhikkhus, Positive uphold the Shurangama

Four Commandments Teach About True Nature Purity, immortal

Fifty mixes Shurangama In

Nepotism Surangama Great Shurangama Mantra is the most important thing to strict precepts

Mara's descendants

Shurangama Sutra Tao Wei Chang?

Shurangama: representatives of Dharma

Mining Property has Surangama

Thien Truc Trung Bat Samana lost to translate

Imbued with meaning of the scriptures

Absolute Shurangama deselect Business

Chief uncle must first Tri Thanh Tam Italy

Network Regulation on behalf Shurangama Mantra Buddha

Advanced Standards Bhikkhus, Positive uphold the Shurangama

Four Commandments Teach About True Nature Purity, immortal

Fifty mixes Shurangama In

Surangama samadhi

http://www.dharmasite.net/vekinhvachuTLN.htm

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less