Cai nghiện bằng thực dưỡng
T-ANDROID
3.7 Varies with device
- Đọc offline
- Vuốt màn hình để chuyển trang
- Vuốt vào phía bên trái màn hình để xuất hiện menu
- Tự động lưu trang khi thoát ứng dụng (Phần mềm có hỗ trợ để Bạn có thể tự lưu nếu muốn)

- Read offline
- Swipe the screen to turn pages
- Swipe to the left side of the menu screen to appear
- Automatic saving when exiting the application (software support to be able to save if you want)

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less